Choose Your Language
Home  /  Доставчици на здравни услуги  /  Методология на тестването с NIFTY™
Методология на тестването с NIFTY™
Watch our animated video introduction to the NIFTY™ test.

Методология на тестването с NIFTY™

Фрагментите свободна ДНК от клетки (cfDNA) представляват малки частици от ДНК, които циркулират в кръвта. По време на бременността, фрагменти cfDNA от майката и плода (cffDNA) присъстват в кръвотока на бременната.

TТестът NIFTY™ изисква вземане на малка проба от майчината кръв (10 мл). След това cfDNA в кръвта на бременната се анализира, за да се открият евентуални хромозомни аномалии. Ако е налице анеуплоидия, в броя на засегнатата хромозома се откриват малки излишъци или дефицити.

NIFTY™ ефективно решава трудностите при измерване на малки порции в специфичната концентрация на хромозомна ДНК чрез използване на масивна паралелна технология за секвениране (MPS). Това означава, че от всяка проба NIFTY™ сглобява цялата секвенция от ДНК от милиони фрагменти едновременно и на плода, и на бременната. Използвайки цялостна технология за секвениране на генома с четири различни патентовани тръбопровода за биоинформатичен анализ, тестът NIFTY™ е в състояние да анализира данни от целия геном и да сравни хромозомите в пробата спрямо оптималните модели на хромозоми и точно да определи наличието на генетични аномалии.

За разлика от методите за „целенасочено секвениране“, използвани от някои други NIPT тестове, методологията на NIFTY™ дава възможност за изключително точни резултати, независимо от клиничните симптоми на пациента, както и по-широк кръг от възможности за тестване, включително за тризомия, анеуплоидия на половите хромозоми и синдроми на делеция.